نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

5:59:04 PM 1400 / 07 / 01
 
   
     
 
اخبار بیمارستاناخبار دانشگاه

 

--1400 / 06 / 27  -13:25 تعداد مشاهدات :22

بازنگری سند استراتژیک بیمارستان

--1400 / 06 / 22  -9:17 تعداد مشاهدات :39

بازنگری برنامه جامع ارزیابی عملکرد سیستم آموزشی

--1400 / 06 / 22  -8:18 تعداد مشاهدات :33

تدوین برنامه های بیمارستان در حوزه های آموزشی و پژوهشی

--1400 / 06 / 15  -10:44 تعداد مشاهدات :297


--1400 / 05 / 26  -12:25 تعداد مشاهدات :1353


--1400 / 05 / 23  -11:45 تعداد مشاهدات :1247


--1400 / 04 / 29  -12:0 تعداد مشاهدات :1259


--1400 / 02 / 19  -10:49 تعداد مشاهدات :1348

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: