نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

6:12:12 PM 1399 / 05 / 24
 
   
     
 
اخبار بیمارستاناخبار دانشگاه

 

--1399 / 05 / 08  -15:20 تعداد مشاهدات :195


--1399 / 04 / 26  -12:49 تعداد مشاهدات :174


--1399 / 04 / 07  -9:29 تعداد مشاهدات :152


--1399 / 01 / 16  -12:26 تعداد مشاهدات :1133


--1398 / 11 / 21  -13:31 تعداد مشاهدات :564


--1398 / 10 / 17  -8:23 تعداد مشاهدات :614


--1398 / 10 / 11  -11:38 تعداد مشاهدات :1513


--1398 / 09 / 19  -11:23 تعداد مشاهدات :834

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: