نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

6:43:30 PM 1398 / 07 / 29
 
   
     
 
اخبار بیمارستاناخبار دانشگاه

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: