نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

4:06:23 AM 1399 / 12 / 11
 
   
     
 
اخبار بیمارستاناخبار دانشگاه

 

--1399 / 11 / 18  -8:40 تعداد مشاهدات :157


--1399 / 11 / 14  -11:1 تعداد مشاهدات :311


--1399 / 10 / 24  -9:50 تعداد مشاهدات :80


--1399 / 10 / 01  -10:20 تعداد مشاهدات :178


--1399 / 10 / 01  -10:13 تعداد مشاهدات :170


--1399 / 08 / 24  -10:31 تعداد مشاهدات :240


--1399 / 07 / 19  -12:28 تعداد مشاهدات :157


--1399 / 07 / 05  -12:30 تعداد مشاهدات :272

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: