نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

2:39:56 PM 1398 / 02 / 03
 
   
     
 
اخبار بیمارستاناخبار دانشگاه

 

--1398 / 01 / 22  -9:2 تعداد مشاهدات :115


--1397 / 12 / 25  -11:11 تعداد مشاهدات :104


--1397 / 12 / 23  -10:29 تعداد مشاهدات :246


--1397 / 11 / 13  -12:52 تعداد مشاهدات :455


--1397 / 10 / 24  -13:8 تعداد مشاهدات :521

بازرسی اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان

--1397 / 10 / 01  -10:33 تعداد مشاهدات :420

بازدید معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه کاشان

--1397 / 09 / 26  -11:14 تعداد مشاهدات :497

کلاس آموزشی اختلالات شناختی

--1397 / 09 / 01  -13:18 تعداد مشاهدات :429

  به روز رسانی  Label     منبع خبر: