نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

6:21:14 PM 1401 / 11 / 18
 
  • مسول واحد:طیبه عبداله زاده
  • مدرک تحصیلی :کارشناس مدیریت دولتی
  •  شروع بکار:1384/7/9
  • شماره تماس:142 -55549111
     

فعالیت واحد:

1- انجام امور مکاتبات اداری و پرسنلی داخلی، ستادی و سایر واحد ها
2- بررسی وپاراف نامه ها و صورتجلسات مربوطه
3- تشکیل جلسات شورای اداری بیمارستانی و همچنین کمیته های طرح طبقه بندی مشاغل درخصوص ارتقاء گروه کارکنان
4- صدور احکام پرسنلی اعم از افزایشات حقوقی، ارتقاء گروه، انتصابات، مرخصی و مأموریت
5- مطالعه دقیق بخشنامه ها و اجرای آن برابر مقررات
6- انجام امور طرح مسیر ارتقاء شغلی کارکنان رسته های بهداشتی، درمانی و ستادی بیمارستان
7- انجام امور ارزشیابی کارکنان و تهیه تنظیم لیست مربوطه
8- انجام امور اطلاعات و آمار پرسنلی
9- تهیه و تنظیم لیست اضافه کار و پرکیس و ارسال به امور مالی جهت پرداخت
10- انجام امور رفاهی کارکنان (معرفینامه،مرخصی و تهیه لیست کارکنان جهت دریافت بن لباس،خواروبار، و .....)
11- پاسخگویی و راهنمایی کارکنان جهت امور مربوطه
12- مذاکره و پیگیری لازم درخصوص تایپ نامه ها با منشی بخش یا واحد مدارک پزشکی
- واحد دبیرخانه و بایگانی
13- ثبت نامه های وارده و صادره
14- انجام امور ارسال و مراسلات بیمارستان
15- انجام امور چاپ و تکثیر
16- محاسبه کارت تایمکس کارکنان
17- انجام امور بایگانی پرسنلی و بخشنامه های اداری
18- انجام امور کارکنان شرکتی بدلیل عدم نماینده شرکت در بیمارستان

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر