نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

6:35:06 PM 1401 / 11 / 18
 
  • مسول واحد: فاطمه بصیرتی
  •  نام پدر:علی اکبر
  • مدرک تحصیلی :کارشناس مدارک پزشکی
  •  شروع بکار: 85/4/21
  • شماره تماس:142 -55549111

فعالیتهای واحد:

مدارک پزشکی علم و هنر استفاده از منابع، امکانات، اوراق و مدارکی است که به ضرورت خدمات پزشکی و پیرا پزشکی به بیمار داده شده و درجهت ارتقاء محصولات داده ای و اطلاعاتی که توسط گروه پزشکی(بالاخص پزشک و پرستار) تولید و ثبت گردیده، به کار می رود.

واحد مدارک پزشکی شامل قسمتهای پذیرش و ترخیص، کدگذاری، آمار بیمارستانی و بایگانی مدارک پزشکی می باشد که فعالیتهای زیر را در بر می گیرد.

1- تهیه مدارک مستند از جریان بیماری و درمان از طریق پذیرش بیمار،تشکیل پرونده و بررسی کمی پرونده از نظر امضاء و ثبت محورهای بالینی،بعد از ترخیص بیمار.
2- تفکیک کمی و sortپرونده های وارده به مدارک پزشکی، کدگذاری،ثبت ایندکس بیمار، ایندکس بیماری،ایندکس پزشکان و ثبت کامپیوتری پرونده های بیماران.
3- ارائه آمارهای مختلف بیمارستانی به صورت ماهیانه به معاونت درمان.
4- شرکت در برنامه ریزی و اطمینان از ادامه مراقبت از بیمار از طریق همکاری با واحد مددکاری و مشاوره بیمارستان.
5- همکاری در پروژههای تحقیقاتی،آموزشی و پژوهشی.
6- تشکیل کمیته مدارک پزشکی، تهیه صورت جلسات و ارائه ماهیانه یک نسخه از صورت جلسات به معاونت درمان.
7- تشکیل کمیسیونهای پزشکی از طریق هماهنگی بین پزشکان و سایر مراجع قانونی و یا قضایی.
8- حفظ حقوق بیمار در محرمانه ماندن اسرار وی با استفاده از کدگذاری و درخواست مدارک شناسایی یا نامة قانونی در هنگام پاسخ به نامه یا ارباب رجوع.
9- کمک و پشتیبانی قانونی از بیمار، بیمارستان و کارکنان مسؤل از طریق پاسخگویی به نامه های قانونی یا قضایی،ادارات و سازمانهای مختلف از جمله بیمه ها، بنیاد جانبازان و ایثارگران، بهزیستی، پزشکی قانونی، نیروی انتظامی و...
10- تهیه اطلاعات برای استفاده در هزینه های درمانی
11- بایگانی پرونده های بیماران

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر