نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

2:21:51 PM 1399 / 05 / 16
 
  • مسول واحد: معصومه طباطبایی
  •  نام پدر:سیدمحمد
  • مدرک تحصیلی : فوق دیپلم حسابداری
  •  شروع بکار: 80/11/3
  • شماره تماس:164 -143-55549111
     

 

فعالیت واحد:

1- ترخیص بیماران
2- تکمیل صورت حساب بیمارستانی
3- لیست کردن پرونده های بستری برای بیمه ها
4- گذاشتن نامه روی آنها وارسال به بیمه ها
5- تنخواه گردان قبوض درمانی با ستاد
6- کنترل و نظارت بر صندوق
7- کنترل و نظارت بر نسخ ارسالی از واحدها ی اخوان، گلابچی ، سلطان امیراحمد، دندانپزشکی چه از لحاظ تاریخ های آن و چه از لحاظ قیمت گزاریها
8- جمع آوری اطلاعات آماری از نوع تعداد نسخ و ریالی آن وارسال آن به بیمه طرف قراردادها
9- تکمیل فرمهای اطلاعاتی طرح و برنامه معاونت پشتیبانی، معاونت درمان و معاونت غذا و دارو از اطلاعات جمع آوری شده سرپایی و بستری و ارسال برای موارد فوق
10- تنظیم لیست کارانه پزشکان بر اساس کارکرد ماهیانه
11- مکاتبات با طرف قرارداد ها
12- گرفتن کسورات از طرف قرارداد ها واعمال کسورات
13- عضو کمیته درآمد بیمارستان
14- عضو کمیته درآمد ستاد دانشگاه

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر