نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

7:21:47 PM 1401 / 11 / 18
 

فعالیت های واحد:

1- نظارت بر ورود و خروج پرسنل در ساعات اداری و غیر اداری.
2- راهنمایی صحیح مراجعین به واحدهای دیالیز تالاسمی و همو فیلی
3- راهنمایی بیماران و مراجعین به درمانگاه جهت اخذ نوبت ویزیت.
4- حفظ و حراست از اموال و نگهبانی از حوزه استحفاضی
5- سرکشی به کلیه قسمتها پس از پایان وقت اداری و چک کردن لامپهای اتاقها و قفل ها.
6- ورود و خروج ماشین های بیمارستان در تمام ساعات
7- گشت زنی در شب و سرکشی به کلیه قسمتها.
8- راهنمایی ماشین ها به محوطه پارکینگ و ممانعت از پارک در خیابان اصلی بیمارستان.
9- نوشتن گزارش نگهبانی در پایان هر شیفت توسط نگهبان
10- ثبت ورود و خروج پزشکان با کارت تایمکس
11- راهنمایی مراجعین متقاضی حواله دارو به انبار تجهیزات.

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر