نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

6:21:50 PM 1401 / 11 / 18
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر