نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

10:49:55 AM 1400 / 05 / 13
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر