نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

12:42:10 AM 1400 / 08 / 02
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر