به سایت بیمارستان کارگرنژاد خوش آمدید

5:07:19 PM 1397 / 06 / 28
 

شاخص

 

ماه

درصد اشغال تخت

متوسط روزهای بستری

متوسط خالی ماندن تخت

میزان چرخه اشغال تخت

مهر

4/73

15

6/4

7/1

آبان

22/70

85/11

2

8/1

آذر

52/61

11

8/6

6/1

دی

31/62

6/12

6/7

4/1

بهمن

5/64

10

4/5

2

اسفند

2/65

5/9

5

2

میانگین

66

6/11

2/5

7/1

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر