به سایت بیمارستان کارگرنژاد خوش آمدید

6:13:10 PM 1397 / 06 / 28
 

 شاخص ها

ماه

درصد اشغال تخت

متوسط روزهای  بستری

متوسط خالی ماندن تخت

تخت روز اشغالی

فروردین

49/42

12

16

606

اردیبهشت

6/64

9

5

922

خرداد

5/71

12

5

1021

تیر

71

12

5

1015

مرداد

5/54

5/10

7/8

776

شهریور

57

15

10

811

مهر

3/66

5/12

8/5

943

آبان

7/73

11

9/3

996

آذر

80

7/7

3/3

1081

دی

7/82

2/11

2

1117

بهمن

5/80

8/9

3/2

1088

اسفند

7/81

10

2/2

1067

 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر