به سایت بیمارستان کارگرنژاد خوش آمدید

4:52:53 PM 1397 / 06 / 28
 

شاخص آماری

 

ماه

تخت روز اشغالی

درصد اشغال تخت

متوسط روز بستری

متوسط روز خالی ماندن تخت

فروردین

706

50

5/13

2/13

اردیبهشت

1205

3/86

9/11

8/1

خرداد

1161 

83 

6/11 

3/2 

تیر

1143 

9/81 

12 

6/2 

مرداد

1088 

78 

4/11 

2/3 

شهریور

1046 

75 

7/12 

2/4 

مهر

1145 

85 

31/12 

آبان

1166

37/86

12

89/1

آذر

1110

2/82

6/14

15/3

دی

 1164

86 

12 

بهمن

 1109

82 

 12

8/2 

اسفند

1090

83

7/10

1/2

 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر