به سایت بیمارستان کارگرنژاد خوش آمدید

4:53:42 PM 1397 / 06 / 28
 

 

شاخص آماری

ماه

تخت روز اشغالی

درصد اشغال تخت

متوسط روز بستری

متوسط روز خالی ماندن تخت

فروردین

775

5/55

7/12

10

اردیبهشت

 1236  6/88  13  6/1

خرداد

 1147  2/82  7/12  7/2

تیر

 1222  5/87  5/14  2

مرداد

 1258  90  8/12  4/1

شهریور

1190 85/3 12/3 2/1

مهر

 1056  78  13  3/6

آبان

 1162  93  13/3  2

آذر

       

دی

       

بهمن

       

اسفند

       
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر