به سایت بیمارستان کارگرنژاد خوش آمدید

1:16:40 PM 1397 / 05 / 29
 

نحوه ی دسترسی  بیماران به روانپزشکان

برنامه درمانگاه روانپزشکی بیمارستان کارگر نژاد 1396/5/1

صبح ها ساعت: 10 الی 14    |   عصرها ساعت: 14 الی 17

ساعت پذیرش ونوبت دهی بصورت تلفنی :7/45 صبح    تلفن:55549111-4        

 

روزهای ویزیت

نام ونام خانوادگی پزشک

زمان ویزیت

تخصص

 

شنبه

دکترزهرا سپهرمنش

دکتر فاطمه مهرزاد

دکتر مریم مطمئن

 

صبح

صبح

عصر

 

فوق متخصص روانپزشکی اطفال

متخصص روانپزشکی

متخصص روانپزشکی

 

یکشنبه

 

دکتر فاطمه مهرزاد

عصر

متخصص روانپزشکی

دوشنبه

دکترفاطمه  عصاریان

دکتر مریم مطمئن

دکترفاطمه سادات قریشی

دکتر فاطمه مهرزاد

 

صبح

صبح

عصر

عصر

 

فوق تخصص روانپزشکی اطفال

متخصص روانپزشکی

متخصص روانپزشکی 

متخصص روانپزشکی 

 

سه شنبه

 

دکتر فاطمه سادات قریشی

دکتر فاطمه مهرزاد

 

صبح

عصر

 

متخصص روانپزشکی

متخصص روانپزشکی

چهارشنبه

دکترمحبوبه برنا

دکتر فاطمه سادات قریشی

دکتر فاطمه مهرزاد

 

صبح

عصر

عصر

متخصص روانپزشکی

متخصص روانپزشکی

متخصص روانپزشکی

 

پنج شنبه

دکتر مریم مطمئن

دکتر محمد حسین اخوان نقوی

صبح

صبح

متخصص روانپزشکی
اختلالات جنسی
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر