نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

5:09:32 PM 1398 / 12 / 07
 

نحوه ی دسترسی  بیماران به روانپزشکان

برنامه درمانگاه روانپزشکی بیمارستان کارگر نژاد 1396/5/1

صبح ها ساعت: 10 الی 14    |   عصرها ساعت: 14 الی 17

ساعت پذیرش ونوبت دهی بصورت تلفنی :7/45 صبح    تلفن:55549111-4        

 

روزهای ویزیت

نام ونام خانوادگی پزشک

زمان ویزیت

تخصص

 

شنبه

دکترزهرا سپهرمنش

دکتر محمد منایی

دکترمحمد منایی

 

صبح

صبح

عصر

 

فوق متخصص روانپزشکی اطفال

متخصص روانپزشکی

متخصص روانپزشکی

 

یکشنبه

 

دکتر محمدمنایی

عصر

متخصص روانپزشکی

دوشنبه

دکترفاطمه  عصاریان

دکتر محبوبه برنا

دکترفاطمه سادات قریشی

دکتر محمد منایی

 

صبح

صبح

عصر

عصر

 

فوق تخصص روانپزشکی اطفال

متخصص روانپزشکی

متخصص روانپزشکی 

متخصص روانپزشکی 

 

سه شنبه

 

دکتر فاطمه سادات قریشی

 

 

صبح

 

 

متخصص روانپزشکی

 

چهارشنبه

دکترمحبوبه برنا

دکتر فاطمه سادات قریشی

 

 

صبح

عصر

 

متخصص روانپزشکی

متخصص روانپزشکی

 

 

پنج شنبه

 

دکتر محمد حسین اخوان نقوی

 

صبح


اختلالات جنسی
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر