عید سعید فطربرهمه مسلمانان جهان مبارک
 
11:47:44 PM 1396 / 04 / 06
 

برنامه درمانگاه روانپزشکی بیمارستان کارگر نژاد 1395/9/10

صبح ها ساعت: 10 الی 14    |   عصرها ساعت: 14 الی 17

ساعت پذیرش ونوبت دهی بصورت تلفنی :7/45 صبح    تلفن:55549111-4        

 

روزهای ویزیت

نام ونام خانوادگی پزشک

زمان ویزیت

تخصص

 

شنبه

دکترزهرا سپهرمنش

دکتر فاطمه مهرزاد

دکترروح الله نوریان

صبح

صبح

عصر

فوق متخصص روانپزشکی اطفال

متخصص روانپزشکی

متخصص روانپزشکی

یکشنبه

 

دکتر فاطمه مهرزاد

عصر

متخصص روانپزشکی

دوشنبه

دکترفاطمه  عصاریان

دکترفاطمه سادات قریشی

دکترمریم مطمئن

صبح

عصر

صبح

فوق تخصص روانپزشکی اطفال

متخصص روانپزشکی

متخصص روانپزشکی

سه شنبه

 

دکتر فاطمه سادات قریشی

دکتر فاطمه مهرزاد

 

صبح

عصر

 

متخصص روانپزشکی

متخصص روانپزشکی

چهارشنبه

دکتر روح ا.. نوریان

دکترفاطمه سادات  قریشی

صبح

عصر

متخصص روانپزشکی

متخصص روانپزشکی

پنج شنبه دکتر مریم مطمئن صبح متخصص روانپزشکی
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر