نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

6:07:13 PM 1401 / 11 / 18
 
ابتدا به وسیله پرستار یک رگ مناسب گرفته می شود، سپس بیمار با کمک پرستار روی تخت دراز کشیده و کفش و جورابش را خارج می کند. الکترودها در طرفین جمجمه قرار گرفته، داروی بیهوشی تزریق شده و شوک داده می شود.
بیمار تا بیدار شدن کامل در ریکاوری می ماند. در این مدت ممکن است بیقرار شود که باید مواظبت شود. در هنگام خروج از تخت نیز باید ازنظر سقوط تحت نظر باشد. بیماران بستری به بخش منتقل می شوند. و بیماران سرپایی با کمک همراه می توانند به منزل بروند. بعد از ECT بیماران می تواند بخوابند و بعد از بیدار شدن کامل مواد غذایی دلخواه را مصرف نمایند.
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر