نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

6:22:28 PM 1401 / 11 / 18
 
  • مسول واحد: رویا عبدلی قالهری
  •  نام پدر:جمشید
  • مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت
  •  شروع بکار: 1387/10/1
  • شماره تماس:186-55549111
     

فعالیتهای واحد:

 

نظارت بر سلامت آب آشامیدنی بیمارستان

نظارت بر ایمنی و بهداشت مواد غذایی

نظارت بر حسن اجرای قانون مدیریت پسماندها

نظارت بر گندزدایی سطوح و تجهیزات

نظارت بر مبارزه با ناقلین

نظارت بر سمپاشی و کاربرد سموم در بیمارستان

نظارت بر بهداشت محیط بیمارستان

عضویت در کمیته های داخلی

برگزاری جلسات آموزشی برای خدمات

توجیه و آموزش کلیه نیروهای جدیدالورود

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر