نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

10:51:32 AM 1400 / 05 / 13
 

واحد پیوند کلیه کاشان

واحد پیوند کلیه یکی از واحدهای فعال در زمینه پیوند کلیه بیماران تحت درمان با همودیالیز میباشد و با وجود اینکه بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان فاقد بخش پیوند میباشد ولی اقدامات درمانی در خصوص پیوند کلیه جهت بیماران  نیازمند در اسرع وقت و بدون تحمیل زحمات اضافی جهت بیماران ،در بیمارستانهای تهران انجام می گردد. آمار ذیل نشان دهنده فعالیت بخش مذکور می باشد.

فعالیت عملکردواحدCKI وپیوند کلیه کاشان تاسال1395

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر