نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

7:52:26 PM 1401 / 04 / 11
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر