نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

6:44:47 PM 1401 / 11 / 18
 

بخش اورژانس مردان

 • مسؤل واحد: مسعود متشکر
 • مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

فعالیت واحد:

 1. کسب خط مشی ودستورالعمل های لازم از سرپرست مربوطه
 2. تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفتهای مختلف 
 3. برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار، در هر شیفت بر بالین بیمار
 4. برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان  جدید الورود به مقررات اداری استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل نسبت به واحد از نظر محیط فیزیکی، وسایل و تجهیزات و آشنایی با سایر قسمت های مرکز
 5. برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان/ بیماران/ خانواده و ........(مراقبت از خود و توان بخشی)
 6. پیش بینی  نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات، تجهیزات داروها و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تأمین آن
 7. برنامه ریزی جهت حفظ و نگهداری و تحویل تجهیزات واحد مربوط در هر شیفت کاری
 8. برقراری امنیت شغلی در جهت ایجاد فضای مناسب به منظور ارتقاء سطح خدمات ارائه شده
 9. تکمیل فرم ارزشیابی مصوب کارکنان پرستاری واحد مربوطه
 10. کنترل حضور و غیاب پرسنل پرستاری واحد مربوطه
 11. ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر پرستاری  از طریق بررسی رضایت مندی بیماران، همکاران و .../ مشاهده/ چک لیست/ و ...
 12. کنترل و تنظیم اضافه کار و طرح مشارکت ماهیانه پرسنل
 13. مشارکت در کمیته های بیمارستانی بخصوص کمیته سوانح ، کمیته دارو ودرمانف،تجهیزات و کمیته مرگ ومیر ( بر حسب ضرورت)
 14. آشنایی کامل به CPR(احیا) و کنترل و چک روزانه ترالی احیاء

اسامی پرستاران بخش اورژانس مردان

مسعود متشکر

تقی صحرایی

محمد مهدیزاده

مهدی رجبی پور

سعید سلیمانی

محسن طلوعی

محمد محسنی کیا

احسان مسافری

زکیه طلوعی

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر