نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

9:34:16 AM 1400 / 05 / 13
 

آمار ماهیانه واحد کنترل عفونت سال1395

آزمایشگاه

دیالیز

نیدل استیک

اورژانس

زنان

نیدل استیک

اورژانس

مردان

نیدل استیک

بخش مردان

نیدل استیک

بخش زنان

عفونت بیمارستانی

ماه

0

0

0

0

0

1

0

فروردین

0

1

0

0

0

0

0

اردیبهشت

0

2

0

0

0

0

0

خرداد

0

0

0

0

0

0

0

تیر

0

0

0

0

1

0

0

مرداد

0

1

0

0

0

0

0

شهریور

0

0

0

0

0

0

0

مهر

0

0

0

0

0

0

0

ابان

0

0

0

0

0

0

0

اذر

0

0

0

0

0

0

0

دی

0

0

0

0

0

0

0

بهمن

0

0

0

0

0

0

0

اسفند

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر