به سایت بیمارستان کارگرنژاد خوش آمدید

4:55:04 PM 1397 / 07 / 25
 

آمار ماهیانه واحد کنترل عفونت سال1395

آزمایشگاه

دیالیز

نیدل استیک

اورژانس

زنان

نیدل استیک

اورژانس

مردان

نیدل استیک

بخش مردان

نیدل استیک

بخش زنان

عفونت بیمارستانی

ماه

0

0

0

0

0

1

0

فروردین

0

1

0

0

0

0

0

اردیبهشت

0

2

0

0

0

0

0

خرداد

0

0

0

0

0

0

0

تیر

0

0

0

0

1

0

0

مرداد

0

1

0

0

0

0

0

شهریور

0

0

0

0

0

0

0

مهر

0

0

0

0

0

0

0

ابان

0

0

0

0

0

0

0

اذر

0

0

0

0

0

0

0

دی

0

0

0

0

0

0

0

بهمن

0

0

0

0

0

0

0

اسفند

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر