نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

10:45:04 AM 1400 / 05 / 13
 
فعالیت های بخش باز توانی:
  •  خانواده درمانی
  • ویزیت در منزل
  • درمانگاه پیگیری
  • تفریح درمانی
  • کار درمانی
  • پیگیری تلفنی
  • حمایت یابی
  • آموزش بیماران
  • راهنمایی شغلی
  • مراقبت در منزل

گزارشات جلسات بازتوانی

اقدامات انجام شده در واحد باز توانی

کلاس آموزشی باحضور بیماران در مقوله های مختلف نظیر انگ زدایی-رابطه با اجتماع- راههای کاهش اضطراب-اختلال دو قطبی-مهارت حل مسئله و...

 باخانواده ی بیماران در مقوله های مختلف شناخت اختلال وسواس-اختلال دو قطبی-مهارت حل مسئله و...

لازم بذکر است روزهای چهارشنبه هر هفته کلاس آموزشی برای بیماران وروزهای شنبه کلاس آموزشی برای خانواده ها  برقرار می باشد.

 

خدمات بازتوانی در سال 1395

اسفند

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

 

50

56

44

20

29

32

38

27

9

42

31

28

پیگیری تلفنی

1

1

1

1

-

-

2

-

-

2

7

-

بازدید از منزل

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

تفریح درمانی

4

4

3

3

4

3

4

1

-

-

-

-

آموزش خانواده

4

4

3

3

4

3

4

3

-

4

4

2

آموزش بیماران

-

4

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

کاردرمانی

4

4

2

3

3

6

7

3

2

7

5

2

ویزیت سرپایی

6

2

1

3

3

-

-

2

2

4

2

-

حمایت یابی

4

4

3

3

4

3

4

-

-

-

-

-

آموزش مهارتها

2

0

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

حمایت شغلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمات بازتوانی در سال 1396

اسفند

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

 

56

69

65

34

54

51

66

22

30

33

47

40

پیگیری تلفنی

1

2

3

-

2

2

1

-

3

1

1

1

بازدید از منزل

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

تفریح درمانی

2

4

1

4

5

4

4

5

3

2

4

2

آموزش خانواده

4

-

-

4

4

4

3

2

2

-

4

2

آموزش بیماران

1

1

3

2

1

-

1

-

1

-

1

1

کاردرمانی

12

6

8

6

12

5

10

3

8

5

5

3

ویزیت سرپایی

3

9

4

3

6

4

3

8

2

1

2

-

حمایت یابی

1

-

-

1

-

-

-

-

2

-

-

-

حمایت شغلی

خدمات بازتوانی در سال 1397

اسفند

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

 
            23 73 10 17 57 -

پیگیری تلفنی

            - 3 - 1 1 1

بازدید از منزل

            - - - - - -

تفریح درمانی

            - - 4 1 2 1

آموزش خانواده

            - 1 -   4 1

آموزش بیماران

            - 5 - 1 2 -

کاردرمانی

            4 19 2 7 12 -

ویزیت سرپایی

            5 3 1 5 3 -

حمایت یابی

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

حمایت شغلی

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر