نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

7:01:55 PM 1398 / 05 / 29
 

 

آرشیو اخبار و فعالیتها

دوشنبه-23-10 92: برگزاری جلسه بازتوانی با حضور ریاست محترم بیمارستان

دوشنبه-7-11-92: برگزاری جلسه بازتوانی با حضور نماینده محترم سازمان بهزیستی

سه شنبه15-11-92: برگزاری جلسه اول اشنایی کودکان با حرفه روانپزشکی

یکشنبه-13-11-92: کنفرانس علمی با موضوع سلامت روان درمدارس در بیمارستان

دوشنبه-28-11-92: جلسه بازتوانی با حضور مشاور حقوقی دانشگاه

دوشنبه 1-2-92 : کنفرانس علمی یک روزه سلامت روان در مدارس

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر