نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

6:06:55 PM 1398 / 05 / 29
 

سال 1391: 40ساعت در سال

سال 1392: 80ساعت در سال

سال 1393: 106ساعت در سال

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر