نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

10:04:29 PM 1398 / 05 / 27
 

سال 1391 : 4 سازمان (امداد - مسلح - خدمات درمانی - تامین اجتماعی)

سال 1392: 4 سازمان (امداد - مسلح - خدمات درمانی - تامین اجتماعی)

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر