نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

11:53:39 AM 1400 / 05 / 13
 

سال 1392

واحد

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر    

آبان  

آذر   

دی  

بهمن

اسفند

گفتاردرمانی

21

27

28

10

14

11

8

15

 9

 14

22 

روانشناسی

16

55

21

33

38

34

26

25

22 

 24

 22

22 

روانپزشکی اطفال

30

70

43

29

33

41

34

67

 73

 59

61 

 76

روانپزشکی بزرگسال

41

108

106

107

112

111

123

115

 126

132 

 123

 163

 

سال 93

 

واحد

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر    

آبان  

آذر   

دی  

بهمن

اسفند

گفتاردرمانی

7

8

6

8

7

6

9

10

11

9

9

روانشناسی

12

12

17

15

20

15

20

30

45

29

 28

31

روانپزشکی اطفال

36

52

39

52

39

71

46

67

77

 82

76 

 51

روانپزشکی بزرگسال

120

121

158

159

158

140

150

137

 181

51 

 53

 29

 

 

سال 1394

واحد

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر    

آبان  

آذر   

دی  

بهمن

اسفند

گفتاردرمانی

6

9

12

8

16

31

14

19

14

13

5

5

روانشناسی

14

37

28

32

38

44

38

34

28

31

34

5

روانپزشکی اطفال

48

57

48

62

57

80

75

75

78

60

60

31

روانپزشکی بزرگسال

196

291

225

320

297

288

298

309

300

368

329

324

 

سال 1395

واحد

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر    

آبان  

آذر   

دی  

بهمن

اسفند

گفتاردرمانی

10

19

19

12

13

14

8

26

37

27 32 23

روانشناسی

31

25

27

25

25

40

23

43

25

26 51 27

روانپزشکی اطفال

54

95

69

67

79

77

79

95

69

56 93 76

روانپزشکی بزرگسال

305

333

339

287

309

319

309

362

356

407 443 406
 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر