EN |
    ورود
   7:31:29 PM

نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

1398 / 05 / 29
 

دومین جلسه آموزش روانی خانواده در زمینه اختلالات وسواسی توسط تیم بازتوانی برگزار گردید و در پاین پمفلت های آموزشی در اختیار آنها قرار گرفت.