EN |
    ورود
   2:31:23 PM

نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

1398 / 02 / 03
 

چهارمین جلسه آموزشی روانی بازتوانی خانواده در زمینه بیماران سایکوتیک با محوریت علائم هشداردهنده و آموزش مهارتهای حل مسئله برگزار گردید.