نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

7:08:52 PM 1401 / 11 / 18
 

الهی...
سه خصلت است که نمی گذارد از درگاهت چیزی بخواهم،
و فقط یک خصلت است که مرابه آن ترغیب می کند؛

آن سه خصلت عبارتند از:
فرمانی که داده ای و من در انجامش درنگ کرده ام،
و کاری که مرا از آن نهی فرمودی ولی من بدان شتافته ام،
و نعمتی است که عطا فرموده ای ولی من در شکرگزاریش کوتاهی نموده ام...

و اما تنها مساله ای که مرا به سویت می خواند:
تفضل و مهربانی تو به کسی است که به آستانت روی آورده،
و چشمِ امید به تو بسته است...

همه ی لطف و احسانت از روی تفضل،
و همه ی نعمتهایت بی سبب و بدونِ زمینه ی استحقاق است...

 

دعای 12 صحیفه ی سجادیه - بخش 1 تا3

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر