نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

5:46:42 PM 1401 / 11 / 18
 

 موانع زندگی

در قدیم پادشاهی سنگ بزرگی را وسط جاده ای قرار داد و خود در پشت صخره ای پنهان شد تا ببیند که چه کسی آن را از وسط جاده برمیدارد تا راه باز شود.برخی از ثروتمندان، بازرگانان و تجار از کنار آن به سختی گذشتند و حاضر نشدند به خود زحمت تکان دادن آ نرا بدهند.
برخی در هنگام مواجهه با آن با صدای بلند به پادشاه ناسزا گفتند که جاده ها را پاکسازی نمی کند، تا اینکه یک روستایی به آن جاده رسید که باری از سبزی همراه داشت.او به محض مواجهه با آن سنگ بزرگ، بارش را کنار گذاشت و با زحمت بسیار، سرانجام سنگ بزرگ را جابجا کرد و آن را کنار جاده قرار داد. وقتی خم شد تا بار سبزی اش را بر دارد با کیسه ای روبه رو شد که زیر سنگ قرار داشت. داخل کیسه پر از سکه های طلا بود و یادداشتی از سوی پادشاه به چشم می خورد که در آن نوشته شده بودکه آن طلا متعلق به فردی است که سنگ بزرگ را از وسط جاده کنار زند.آن روستایی با همت و تلاش خود به چیزی دست یافت که دیگران به درک آن نایل نشده بودند.

هر مانعی در زندگی نیز، فرصتی تازه را با خود به ارمغان می آورد تا افراد از طریق آن،زندگی شان را بهبود بخشند.

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر