به سایت بیمارستان کارگرنژاد خوش آمدید

12:10:23 AM 1397 / 07 / 27
 

سرمایه درونی هر فرد

عیسی (ع) روزی از کنار جماعتی می گذشت،آنان نسبت به پیامبر خدا توهین کردند و سخنان زشت و ناروا گفتند.عیسی (ع) در جواب ایشان سخنان نیک و زیبا فرمود.یکی از حواریون سوال کرد ای پیغمبر خدا چرا این حرفهای زشت را با سخنان خوب پاسخ گفتی؟عیسی فرمود: هر کس آن سرمایه  ای را که در وجود خود جمع کرده خرج می کند،سرمایه ایشان بدی بود و بد گفتند و چون در ضمیر من جز نیکویی نبود از من جز نیکویی نباید خرج شود.

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر