به سایت بیمارستان کارگرنژاد خوش آمدید

5:52:53 PM 1397 / 06 / 28
 

دلتنگی و تنهایی

 

گیله مرد می گفت : نداشته ها و تنهایی های کوچک با چیزها و آدمهای کوچک پر میشوند ؛

نداشته ها و تنهایی های خیلی خیلی خیلی بزرگ ، فقط با خدا...

مهم نیست در این زمین خاکی چقدر تنها باشیم و چقدر حرفهایمان برای دیگران غیر قابل فهم باشد و وقت انسانها برایمان کم...

شکر که خدا هست و او جبران تمام دلتنگی ها و مرهم تمام زخمهاست...

هر وقت دلت خواست ، مهمانش کن در بهترین جایی که او می پسندد ، در قلبت...

و به دستان خالی ات نگاه نکن ، تو فقط خانه ی دلت را برایش نگهدار ، اسباب پذیرایی با اوست...

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر