نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

11:21:33 PM 1400 / 08 / 01
 

مسول واحد:سید علی سازور

 نام پدر:اصغر آقا

مدرک تحصیلی : دکتری روانشناسی

شروع بکار: 1373

شماره تماس: 55589212

مهارت ها

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر