به سایت بیمارستان کارگرنژاد خوش آمدید

4:56:16 PM 1397 / 07 / 25
 

مسول واحد:سید علی سازور

 نام پدر:اصغر آقا

مدرک تحصیلی : دکتری روانشناسی

شروع بکار: 1373

شماره تماس: 555491111

مهارت ها

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر