نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

7:28:05 PM 1401 / 11 / 18
 

زمینه فعالیت های و احد پژوهش بیمارستان کارگر نژاد

و احد پژوهش بیمارستان کارگر نژاد د ر سال 1384 به دستور ریاست وقت دکتر افشین احمدوند به سرپرستی دکتر زهرا سپهر منش جهت پژوهش وتحقیقات در مورد مشکلات بهداشتی در زمینه ی ارتقا سلامت روان وپیشگیری از بیماری های روانی تشکیل شد.

  (promotion mental health)

    (prevention of psychiatric illness)

این واحد در طول سال های فعالیت  خود علاوه بر تحقیقات پایه  در موارد فوق به اعضا هیئت علمی وسایر کا رکنان بیمارستان خدمات پژوهشی در رابطه بابیماری های اعصاب وروان ارائه می شود.واز این نظر توانسته است حجم زیادی از اطلاعات بهداشتی کاربردی ارائه کند.

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر