نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

6:51:34 PM 1401 / 11 / 18
 

مراحل پذیرش وترخیص در بیمارستان کارگر نژاد

 

 • داشتن نامه بستری از روانپزشک یادستیار روانپزشکی
 • ارجاع به واحد مدارک پزشکی جهت تشکیل پرونده
 • مراجعه به واحد حسابداری وتعیین تکلیف وضعیت مالی

 

* چنانچه بیمار دارای دفترچه بیمه می باشد:

 • 10%فرانشیز دربیماران دارای بیمه شهری وپرداخت 5% فرانشیز در بیماران دارای بیمه روستایی زیر بیست هزار جمعیت ومستمری بگیران
 • بیماران دارای بیمه تکمیلی باارائه معرفی نامه از مرکز بیمه رایگان می باشد.

 

*چنانچه بیمار دارای  بیمه نمی باشد:

 • به دفاتر پستی برای ثبت نام اینترنتی ارجاع داده می شود پس از دریافت برگه اینترنتی از بیمه معرفی نامه جهت بستری دریافت نموده وبه واحد حسابداری ارجاع می گردد.
 • دفاتر پستی: 1- چهل ستونی، چهارراه آیت الله کاشانی، 2- زارع –میدان چهارده معصوم، 3- ارباب-چهارراه آیت الله کاشانی
 • ودر ادامه به واحد مدارک پزشکی جهت تشکیل پرونده ارجاع داده می شود .
 • در صورت اورژانسی بودن بیمار مراحل تشکیل پرونده پس از بستری شدن بیمار توسط همراه صورت می گیرد.

 

مراحل  ترخیص:

 • گزارش پزشک برای ترخیص
 • پرونده بیمار توسط پرستار بررسی می گردد.
 • پرونده بیمار برای تکمیل شدن به منشی بخش ارجاع داده می شود.
 • منشی برای خلاصه وتکمیل کردن پرونده از پزشکان ورزیدنت ها امضا می گیرد.
 • سپس گزارشات داخل پرونده HIS میگردد.
 • جهت کد گذاری وتشخیص به پذیرش ارسال می گرد و به واحد ترخیص وصندوق ارجاع داده می شود.
 • دو عدد برگه تسویه حساب به همراه بیمار داده می شود که یکی ار برگه ها به بخش ودیگری به نگهبان یرای خروج از بیمارستان باید تحویل دهد.
 •  درضمن فرم آموزش ترخیص به بیمار وهمراه بیمار داده می شود (مثلا طریقه دادن دارو به بیمار وآگاهی دادن از عوارض داروها )
 • تاکید می شود 15 روز بعد از ترخیص مجددا به پزشک مراجعه نمایند .
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر