نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

6:56:51 PM 1401 / 11 / 18
 

بخش های دستیاران نیمه دوم سال 1397

 

             ماه

نام دستیار

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

دکتر عطایی

بزرگسال

(دکتر قریشی)

بزرگسال

بزرگسال

بزرگسال

بزرگسال

بزرگسال

دکتر کریمی پور

تریاژ

تریاژ

تریاژ

قانونی

اعتیاد

اعتیاد

دکتر ستاری نژاد

سایکوسوماتیک

سایکوسوماتیک

سایکوسوماتیک

اورژانس

اورژانس

اورژانس

دکتر خورشیدی

سالمندان

قانونی

سالمندان

جامعه نگر

جامعه نگر

جامعه نگر

دکتر مقدسی

اطفال

اعتیاد

اعتیاد

نورولوژی

نورولوژی

نورولوژی

دکتر براتی

سالمندان

(دکتر احمدوند)

اطفال

اطفال

نورولوژی

نورولوژی

نورولوژی

دکتر لطیفی

جامعه نگر

جامعه نگر

جامعه نگر

اطفال

اطفال

اطفال

دکتر اعرابی

نورولوژی

نورولوژی

نورولوژی

اطفال

اطفال

اطفال

دکتر وجگانی

اطفال

اطفال

اطفال

جامعه نگر

جامعه نگر

جامعه نگر

دکتر حسینی

روان درمانی

روان درمانی

روان درمانی

سایکوسوماتیک

سایکوسوماتیک

سایکوسوماتیک

دکتر صفایی

----

----

----

رادیولوژی

طرح

پژوهش

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر