نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

6:41:28 PM 1397 / 08 / 29
 


برنامه ی case   و ژورنال زمستان  95

 

تاریخ وایام هفته

ارائه کننده case

ارائه کننده مصاحبه

ارائه کننده ژورنال

پیگیری caseقبلی

5/10/95

دکتر بیات 5

دکتر کرمی

دکتر بیات 2

---

12/10/95

---

دکتر فهیمی

کنفرانس ادواری

---

19/10/95

دکتر صفایی 4

دکتر حسینی 1

دکتر مقدس

---

26/10/95

---

دکتر عادل 1

دکتر صفایی 3

---

3/11/95

دکتر مقدس

دکتر صفایی

کنفرانس ادواری

---

10/11/95

---

دکتر شهریاری

دکتر حسینی 3

---

17/11/95

دکتر حسینی 5

دکتر بیات 1

دکتر بیات 3

---

24/11/95

---

دکتر کوکلانی 1

کنفرانس ادواری

---

1/12/95

دکتر صفایی 5

دکتر حسینی 2

دکتر مقدس

---

8/12/95

---

دکتر کرمی 1

دکتر حسینی 4

---

15/12/95

دکتر مقدس

دکتر بیات 2

دکتر صفایی 4

---

22/12/95

---

دکتر متشکر 1

دکتر بیات 4

---

 

 

                                                               

 

                                                                                                                                                              

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر