نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

5:39:25 PM 1401 / 11 / 18
 

معرفی

مجتبی کتابی کارشناس اعتباربخشی آموزشی بیمارستان کارگرنژاد

اعتباربخشی فرایندی سیستماتیک می باشد که هدف اصلی آن اطمینان از کیفیت خدمات ارائه شده توسط هر سازمان و یا موسسه میباشد. این فرایند، نیازمند ارتقاء مستمر کیفیت می باشد و جهت اطمینان از حفظ موقعیت اعتبار داده شده و یا ارتقاء آن در سازمان یا موسسه مربوطه، به ارزیابی‌های مجدد آن در دوره های زمانی مختلف، نیاز می باشد.

نحوه ارزیابی این فرایند شامل دو مرحله می باشد. مرحله اول بصورت خود-ارزیابی (ارزیابی دورنی) می باشد و مرحله دوم، ارزیابی بیرونی است که گروهی از افراد -خارج از سازمان و یا موسسه مذکور- به ارزیابی عملکرد آن می پردازد.

در همین راستا، اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی یکی از انواع اعتباربخشی می‌باشد که ابعاد مختلف عملکرد این مراکز را در ده حیطه متناسب با ارائه آموزش بالینی در سطوح مختلف از طریق انطباق آن با استانداردهای تعریف شده موجود، توسط کارشناسان خبره مورد بررسی قرار می‌دهد.

استانداردهای اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی – درمانی با مشورت صاحبنظران و متخصصین پس از جلسات مکرر در حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  تدوین و از طریق شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور مورد تصویب قرار گرفت. در نهایت پس از جلسات متعدد کارگروه های مختلف، نسخه نهایی این استانداردها در 26 آبان ماه 1394 توسط معاونت آموزشی وزارت متبوع تهیه و به دانشگاه‌ها ابلاغ گردید.

  در همین راستا و به منظور تکمیل فرآیند اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی کشور کارگروهی به منظور بازنگری سنجه های ارزشیابی آموزشی بیمارستان ها تشکیل و سنجه های ارزشیابی به نحوی بازنگری شد تا ضمن در نظر گرفتن مباحث خاص حوزه آموزش علوم پزشکی، با سنجه های اعتباربخشی ملی حوزه درمان نیز تداخل نداشت باشد، نسخه نهایی این استانداردها در تاریخ 29/6/1395  توسط معاونت آموزشی وزارت متبوع تهیه و به دانشگاه‌ها ابلاغ گردید.

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر