فرارسیدن عید فطر برتمام مسلمین جهان مبارک

4:54:33 AM 1397 / 03 / 31
 

حیطه های اعتبار بخشی آموزش

ابعاد مختلف عملکرد آموزشی مراکز آموزشی – درمانی در 10 حیطه مختلف از طریق استانداردهای اعتباربخشی که شامل 95 استاندارد می‌باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد:

·         مدیریت آموزش در بیمارستان‌های آموزشی

·         پایش و ارزشیابی عملکرد سیستم آموزشی

·         اعضاء هیات علمی

·         فراگیران

·         مدیریت تسهیلات، فضا، امکانات‌،تجهیزات و منابع مالی و انسانی آموزشی و پژوهشی

·         بخش اورژانس و واحدهای پاراکلینیک بیمارستان آموزشی

·         برنامه‌ها و فرآیندهای آموزشی

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر