نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

5:55:11 PM 1401 / 11 / 18
 

حیطه های اعتبار بخشی آموزش

ابعاد مختلف عملکرد آموزشی مراکز آموزشی – درمانی در 9 حیطه مختلف از طریق استانداردهای اعتباربخشی مورد بررسی قرار می‌گیرد:

·         محور الف) مدیریت آموزش در بیمارستان‌های آموزشی

·        محور ب)  پایش و ارزشیابی عملکرد سیستم آموزشی

·         محور ج) اعضاء هیات علمی

·        محور د)  فراگیران

·         محور ه) مدیریت تسهیلات، فضا، امکانات‌،تجهیزات و منابع مالی و انسانی آموزشی و پژوهشی

·         محور و ) آموزش فراگیران در بخش های اورژانس و  پاراکلینیک

·         محور ز) برنامه‌ها و فرآیندهای آموزشی

.         محورح) رعایت حقوق بیمار در فرآیند های آموزشی

.        محور ط) بییمارستان های اموزشی به عنوان عرصه پژوهش های بالینی

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر