نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

6:23:47 PM 1401 / 11 / 18
 

سطح‌بندی سنجه های اعتباربخشی

در مجموع، برای حیطه‌های اعتباربخشی آموزشی، 140سنجه‌ مختلف تعریف شده است که در سه سطح کاملا ضروری، ضروری و توسعه‌ای طبقه‌بندی شده‌اند. سطح کاملا ضروری که 100 سنجه را به خود اختصاص می‌دهد، سطحی از استاندارد است که بیمارستان آموزشی همواره باید آن را اجرا نماید. سنجه ضروری نیز که شامل 27 سنجه می‌باشد، سطحی از استاندارد است که بیمارستان تا دو سال پس از تاریخ ابلاغ سنجه‌ها، باید آن اجرا نماید و سطح توسعه‌ای که 13 سنجه را تشکیل می‌دهد، سطحی از استاندارد است که بیمارستان تا چهار سال پس از ابلاغ سنجه‌ها، باید به آن دست یابد.

 

به منظور اینکه امکان مقایسه فراهم گردد از مقیاس نمره‌دهی برای هر سنجه استفاده گردید. وزن‌دهی هر یک از سنجه‌ها  با توجه به دو مولفه انجام می‌گردد: یکی میزان دشواری در دستیابی به سنجه که تحت عنوان ضریب دستیابی و از 1 تا 3 تقسیم شده است به نحوی که ضریب 1 کمترین سختی و ضریب 3 بیشترین سختی دستیابی را دارد و دیگری تاثیر و اهمیت سنجه در آموزش فراگیران که تحت عنوان ضریب اهمیت آموزشی و از 1 تا 5 تقسیم شده است و ضریب 1 کمترین تاثیر و ضریب 5 بیشترین تاثیر در آموزش را دارد. و میانگین این دو ضریب، وزن هر سنجه می‌باشد. این میانگین، از قبل توسط کارگروه‌ها در جلسات معاونت آموزشی وزارت متبوع مشخص شده است.

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر