نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

1:34:59 PM 1397 / 09 / 21
 

کمیته اعتبار بخشی آموزشی
اعضای کمیته اعتباربخشی آموزشی شامل افراد ذیل می باشد

دکتر فاطمه اعصاریان

دکتر فاطمه سادات قریشی 

دکتر گودرز عکاشه

دکتر زهرا سپهر منش

دکتر افشین احمدوند

دکترروح الله  نوریان

دکترمریم  مطمئن

رضوان ساعی

فاطمه عسگریان

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر