نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

11:03:42 AM 1400 / 05 / 13
 

اعضاء تیم  اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان کارگرنژاد در سال 1397

دکتر فاطمه سادات قریشی (ریاست بیمارستان)

دکتر افشین احمدوند (مدیر گروه)

دکتر فاطمه عصاریان (معاون آموزشی)

دکتر زهرا سپهر منش (روانپزشک)

دکتر محمد منایی (روانپزشک)

دکتر محبوبه برنا (روانپزشک)

دکتر اکرم صادقی (روانپزشک)

معصومه عسگری (مترون)

مجتبی کتابی (کارشناس اعتباربخشی آموزشی)

رضوان ساعی (مسئول واحد توسعه تحقیقات بالینی)

 محمد حسین سقایی (منشی گروه آموزش)
 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر