نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

6:37:21 PM 1401 / 11 / 18
 

اعضاء تیم  اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان کارگرنژاد در سال 1400

دکتر مرضیه براتی کاریزنو (ریاست بیمارستان)

دکتر افشین احمدوند (مدیر گروه)

دکتر فاطمه عصاریان (معاون آموزشی)

دکتر فاطمه سادات قریشی(روانپزشک)

دکتر زهرا سپهر منش (روانپزشک)

دکتر فاطمه مهرزاد (روانپزشک)

دکتر اکرم صادقی (روانپزشک)

دکتر محبوبه برنا (روانپزشک)

دکتر روح الله نوریان (روانپزشک)

معصومه عسگری (مترون)

سید علی مسعودی (سوپروایزر آموزشی)

مجتبی کتابی (کارشناس اعتباربخشی آموزشی)

رضوان ساعی (کارشناس واحد توسعه تحقیقات بالینی)

 محمد حسین سقایی (منشی گروه آموزش)
 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر