وفاداری با خیانت کاران نزد خدا نوعی خیانت، و خیانت به خیانت کاران نزد خدا وفاداری است.حضرت علی

12:59:55 PM 1396 / 02 / 08
 

کمیته اعتبار بخشی آموزشی
اعضای کمیته اعتباربخشی آموزشی شامل افراد ذیل می باشد

دکتر فاطمه اعصاریان

دکتر فاطمه سادات قریشی 

دکتر گودرز عکاشه

دکتر زهرا سپهر منش

دکتر افشین احمدوند

دکترروح الله  نوریان

دکترمریم  مطمئن

رضوان ساعی

فاطمه عسگریان

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر