نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

11:17:25 AM 1400 / 05 / 13
 

 

فازهای اعتبار بخشی و اقدامات انجام شده درمرکز آموزشی – درمانی کارگر نژاد

به منظور انجام فرایند اعتباربخشی آموزشی، در فاز اول، در تیر ماه 1394 کتابچه اعتباربخشی مورد مطالعه قرار گرفت و سپس کلیه شاخص‌های لازم به منظور تحقق هر سنجه استخراج گردید. سپس طی جلسات مکرر در دفتر ریاست دانشگاه، معاونت آموزشی و همچنین مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با حضور معاونین آموزشی مراکز آموزشی – درمانی به معرفی فرایند اعتباربخشی آموزشی و ضرورت توجه به آن به عنوان یک فرایند بسیار مهم در خصوص اطمینان از کیفیت وضعیت آموزشی و پژوهشی مراکز آموزشی - درمانی به عنوان مهمترین عرصه آموزش‌ بالینی و همچنین ارتقاء آن پرداخته شد.

در فاز دوم، جلسه‌ای با حضور رئیس مرکز، معاون آموزشی، مدیر، مترون، سوپروایزر آموزشی و مسئول دفتر بهبود کیفیت و اعضای کمیته اعتبار بخشی در مراکز آموزشی درمانی ذیل به تفکیک تشکیل گردید و ضمن معرفی فرایند اعتباربخشی و سنجه های آن، با نظر مسئولین مراکز، افراد مسئول پیگیری هر حیطه مشخص گردیدند و نهایتا صورتجلسه مزبور تهیه و به مسئولین مراکز جهت اجرا ابلاغ گردید.

مراکز آموزشی – درمانی:(جهت مشاهده صورتجلسه بر روی مرکز آموزشی درمانی کلیک نمائید.)

مرکز آموزشی-درمانی کارگر نژاد

 

فاز سوم اعتباربخشی، مرحله خود ارزیابی مراکز می باشد که این مراکز با توجه به فایل اکسلی که دراختیار آنها قرار خواهد گرفت، نسبت به فرایند خود ارزیابی خود اقدام خواهند نمود. در دستورالعمل اعتباربخشی با توجه به ضریب دستیابی و اهمیت آموزشی، میانگین وزن هر سنجه از قبل مشخص شده است و بنابراین با توجه به امتیازی که مراکز در خصوص آن سنجه به خود اختصاص می دهند، نمره نهایی آن سنجه مشخص می گردد.

فاز چهارم اعتباربخشی، مرحله ارزیابی بیرونی است که پس از ارسال نتایج خود ارزیابی، ابعاد عملکردی مراکز آموزشی درمانی در حیطه های ده گانه با مشاهده، مصاحبه و بررسی مستندات توسط ارزیابان بیرونی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر