نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

9:40:33 AM 1400 / 05 / 13
 

جدول آماری بخش دیالیز در سال 1394

 

ردیف

ماه

بیماران پذیرش شده

بیماران فوت شده

بیماران پیوند شده

بیماران مهمان

بیماران دائم

 

1

فروردین 94

2

2

2

17

132

2

اردیبهشت 94

6

3

3

3

135

3

خرداد 94

7

1

3

18

149

4

تیر 94

3

1

2

5

135

5

مرداد 94

4

5

3

3

137

6

شهریور 94

5

2

1

6

134

7

مهر 94

4

-

3

2

135

8

آبان 94

8

2

2

5

138

9

آذر 94

4

4

-

8

136

10

دی  94

15

3

-

22

155

11

بهمن 94

3

3

-

8

145

12

اسفند 94

4

2

1

5

149

 

 

جدول آماری بخش دیالیز در سال 1395

ردیف

ماه

بیماران پذیرش شده

بیماران فوت شده

بیماران پیوند شده

بیماران مهمان

بیماران دائم

 

1

فروردین

6

3

-

13

154

2

اردیبهشت

3

3

1

5

151

3

خرداد

6

2

-

7

157

4

تیر

4

4

1

4

160

5

مرداد

2

-

-

3

156

6

شهریور

2

-

-

3

154

7

مهر

2

-

-

1

153

8

آبان

8

6

1

2

158

9

آذر

11

-

-

3

163

10

دی 

         

11

بهمن

         

12

اسفند

         
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر