به سایت بیمارستان کارگرنژاد خوش آمدید

1:16:55 PM 1397 / 05 / 29
 

اخبار واحد

 

 موافقت وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی کشور با راه اندازی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان کارگرنژاد و متینی در تاریخ 11/10/95

 

برگزاری جلسه توجیهی از طرف معاونت پژوهشی دانشگاه جهت راه اندازی واحد توسعه تحقیقات بالینی در تاریخ 12/10/95

 

تشکیل جلسه جهت تعیین اعضای شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان در تاریخ 19/10/95 در این جلسه مشاوران واحد نیز تعیین شدند .

 

برگزاری جلسه در تاریخ 27/11/95 جهت تعیین اهداف و برنامه های پژوهشی واحد توسعه تحقیقات به اتفاق ریاست بیمارستان، معاونت پژوهشی و آموزشی و کارشناس واحد و اعضای واحد بهبود کیفیت بیمارستان و اعضای هیئت علمی تشکیل گردید .

 

25/12/1395جلسه شورای پژوهشی به منظور تدوین ارتقا برگزار گردید.

 

29/10/1396 جلسه شورای پژوهشی با 4مصوبه انجام شد.

 

12/2/1396 در این جلسه مطرح شدن طرح تحقیقاتی ومشخص شدن کارگاههای پژوهشی مورد بررسی قرار گرفت.

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر