عید سعید فطربرهمه مسلمانان جهان مبارک
 
11:49:59 PM 1396 / 04 / 06
 

اخبار واحد

 

 موافقت وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی کشور با راه اندازی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان کارگرنژاد و متینی در تاریخ 11/10/95

 

برگزاری جلسه توجیهی از طرف معاونت پژوهشی دانشگاه جهت راه اندازی واحد توسعه تحقیقات بالینی در تاریخ 12/10/95

 

تشکیل جلسه جهت تعیین اعضای شورای پژوهشی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان در تاریخ 19/10/95 در این جلسه مشاوران واحد نیز تعیین شدند .

 

برگزاری جلسه در تاریخ 27/11/95 جهت تعیین اهداف و برنامه های پژوهشی واحد توسعه تحقیقات به اتفاق ریاست بیمارستان، معاونت پژوهشی و آموزشی و کارشناس واحد و اعضای واحد بهبود کیفیت بیمارستان و اعضای هیئت علمی تشکیل گردید .

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر