نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

10:06:18 AM 1400 / 05 / 13
 

واحد توسعه تحقیقات بالینی تقریبا تمام ایام هفته در زمینه ارائه مشاوره به فراگیران پزشکی فعال می باشد

برنامه مشاوران واحد به شرح ذیل می باشد

نوع مشاوره

ساعت و روز حضور در واحد

آمار و تحلیل داده ها

پنج شنبه

ساعت10-8

اپیدمیولوژی و متدلوژی

شنبه

ساعت10-12

مقاله نویسی

پنج شنبه

ساعت10-8

جستجوی منابع الکترونیکی

شنبه تا چهار شنبه

ساعت  8 تا 13

ساب میت مقالات و پیگیری چاپ و مقاله نویسی

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 8 تا 13

ویرایش مقالات به زبان لاتین

پنچ شنبه 8-12

حضوری و مجازی

استاد راهنما

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 تا 12

استاد راهنما

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 تا 12

استاد راهنما

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 تا 12

استاد راهنما

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 تا 12

استاد راهنما

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 تا 12

استادراهنما

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 8 تا 13

استادراهنما

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 8 تا 13

استادراهنما

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 8 تا 13

استادراهنما

شنبه تا چهارشنبه

ساعت 8 تا 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر