نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

2:23:05 PM 1397 / 09 / 21
 

جلسات شورای پژوهشی

جلسات شورای پژوهشی حداقل  یک بار درماه به اتفاق اعضا در واحد توسعه تحقیقات بالینی برگزار می شود .

     خلاصه صورت جلسات

جلسه مورخ 12/10/95 در محل معاونت پژوهشی در خصوص اعلام موافقت وزارت تحقیقات و فناوری کشور جهت راه اندازی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان کارگرنژاد ومتینی برگزارگردید.ومقرر گردید برای راه اندازی واحد و تعیین اعضای شورای پژوهشی هرچه زودتر اقدام گردد.

در تاریخ 19/10/95 در محل واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان کارگرنژاد با شرکت اعضای هیئت علمی بیمارستان کارگرنژاد ومتینی جلسه ای جهت تعیین اعضای شورای پژوهشی بیمارستان برگزار شد .در این جلسه اعضای شورا و مشاوران واحد تعیین گردیدند وجناب آقای دکتر افشین احمدوند به عنوان  سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی  تعیین گردید .

مقرر گردید برای تمامی اعضای شورا و مشاوران واحد وسرپرست آن از طرف معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان ابلاغ صادر گردد.

26/11/95 به اتفاق اعضای شورای پژوهشی جلسه ای جهت تدوین  برنامه ارتقا خدمات  پژوهشی واحد برگزار شد و مقرر گردید که واحد توسعه تحققات بالینی بیمارستان سالانه حداقل 3 طرح پژوهشی را مصوب و اجرا نماید و روند تسهیل پژوهش و ایجاد و آمادگی علمی دانشجویان پزشکی و دستیاران و اعضای هیئت علمی را فراهم نماید .

24/12/95جلسه ی شورای پژوهشی به منظور تدوین برنامه ارتقا مقالات پژوهشی وتعیین اولویت های پژوهشی در بیمارستان انجام شد.

در تاریخ29/1/96 جلسه شورای پژوهشی در واحد تحقیقات بالینی بیمارستان برگزار گردید.در این جلسه برخی مشکلات بالینی وسازمانی بیمارستان مطرح گردید والویت پژوهش بر اساس کاربردی بودن موضوعات مطرح شده قرار گرفت و4مصوبه در برداشت.

12/2/96جلسه شورای پژوهشی برگزار گردید در این جلسه یک طرح تحقیقاتی ویک پایان نامه مطرح گردید وکارشناسان آن تعیین شدند.همچنین در این جلسه لیست کارگاههای پژوهشی مورد نیاز مشخصص گردیدند وقرارشد مجوز  برگزاری آنها از معاونت پژوهش دانشگاه اخذ گردد.

جلسه شورای پژوهش مورخ 28/4/96 برگزار شد

جلسه شورای پژوهشی به اتفاق اعضای شورا در تاریخ 3/5/96 تشکیل شد و با تصویب یک طرح تحقیقاتی ویک  پروپوزال پایان نامه دانشجویی  خاتمه یافت .

جلسه شورای پژوهشی مورخ 1/6/96 برگزار گردیدومقررشد کارگاه آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی و کارگاه دو روزه آمار و روش تحقیق در مهر و آبان 96 برگزار گردد.

جلسه شورای پژوهش 25 /7 96 برگزار گردید .

جلسه شورای پژوهش مورخ 28/9/96  برگزار گردید .

جلسه شورای پژوهش مورخ 27/10/96 برگزار شد

جلسه شورای پژوهش مورخ 7/11/96 برگزار گردید.

جلسه شورای پژوهشی  مورخ 24/12/96 با حضور اعضا برگزار شد در این جلسه یک طرح تحقیقاتی به تصویب رسید.

جلسه شورای پژوهش  مورخ 28/1/97 برگزارشد

جلسه شورای پژوهشی 18/2/97 برگزار شد

جلسه شورای پژوهش  مورخ 29/3/97 برگزار گردید در این جلسه در مورد انجام طرح تحقیقاتی Home visit و طرح Behavioral activation بحث و تصمیم گیری شد .

جلسه شورای پژوهش   مورخ 26/4/97 با تصویب یک  طرح تحقیقاتی به پایان رسید

جلسه شورای پژوهش مورخ  2/5/97 برگزار شد یک طرح تحقیقاتی مصوب گردید .

جلسه شورای پژوهش در تاریخ 23/5/97 برگزار شد در این جلسه یک طرح تحقیقاتی تصویب شد .

جلسه شورای پژوهش 6/6/97 برگزار گردید

جلسه شورای پژوهش مورخ 3/7/97 با حضور اعضای برگزار گردید و با تصویب یک طرح تحقیقاتی به پایان رسید .

جلسه مورخ 10/7/97 با حضور اعضا جهت بررسی یک مورد درخواست ترجمه کتاب آغاز گردید در این جلسه با درخواست  ترجمه کتاب موافقت شد

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر