وفاداری با خیانت کاران نزد خدا نوعی خیانت، و خیانت به خیانت کاران نزد خدا وفاداری است.حضرت علی

1:00:17 PM 1396 / 02 / 08
 

جلسات شورای پژوهشی

جلسات شورای پژوهشی حداقل  یک بار درماه به اتفاق اعضا در واحد توسعه تحقیقات بالینی برگزار می شود .

     خلاصه صورت جلسات

جلسه مورخ 12/10/95 در محل معاونت پژوهشی در خصوص اعلام موافقت وزارت تحقیقات و فناوری کشور جهت راه اندازی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان کارگرنژاد ومتینی برگزارگردید.ومقرر گردید برای راه اندازی واحد و تعیین اعضای شورای پژوهشی هرچه زودتر اقدام گردد.

 

در تاریخ 19/10/95 در محل واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان کارگرنژاد با شرکت اعضای هیئت علمی بیمارستان کارگرنژاد ومتینی جلسه ای جهت تعیین اعضای شورای پژوهشی بیمارستان برگزار شد .در این جلسه اعضای شورا و مشاوران واحد تعیین گردیدند وجناب آقای دکتر افشین احمدوند به عنوان  سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی  تعیین گردید .

مقرر گردید برای تمامی اعضای شورا و مشاوران واحد وسرپرست آن از طرف معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان ابلاغ صادر گردد.

 

26/11/95 به اتفاق اعضای شورای پژوهشی جلسه ای جهت تدوین  برنامه ارتقا خدمات  پژوهشی واحد برگزار شد و مقرر گردید که واحد توسعه تحققات بالینی بیمارستان سالانه حداقل 3 طرح پژوهشی را مصوب و اجرا نماید و روند تسهیل پژوهش و ایجاد و آمادگی علمی دانشجویان پزشکی و دستیاران و اعضای هیئت علمی را فراهم نماید .

24/12/95جلسه ی شورای پژوهشی به منظور تدوین برنامه ارتقا مقالات پژوهشی وتعیین اولویت های پژوهشی در بیمارستان انجام شد.

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر