نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

1:03:15 AM 1400 / 08 / 02
 

جلسات شورای پژوهشی

جلسات شورای پژوهشی حداقل  یک بار درماه به اتفاق اعضا در واحد توسعه تحقیقات بالینی برگزار می شود .

     خلاصه صورت جلسات

جلسات شورا در سال 1399

جلسه شورا مورخ 27/1/99 برگزار شد .طرح تحقیقاتی اثر مکمل یاری سلنیوم بر پیامدهای بالینی پره اکلامپسی ، پروفایل های  متابولیک و PI شریان رحمی در سونوگرافی داپلر در مادران پرخطر از نظر غربالگری کواد مارکر  مطرح و مورد تایید قرار گرفت .

جلسه شورا مورخ 28/2/99 برگزار شد. طرح تحقیقاتی و پروپوزال پایان نامه دوره دستیاری روانپزشکی با عنوان" اثر مقایسه ای اس سیتالوپرام و سرترالین بر بیماران مبتلا به اختلال وسواس اجبار"مطرح و مقرر گردید جهت کارشناسی ارسال گردد.

جلسه شورا مورخ 30/2/99 برگزار شد ."طرح تحقیقاتی ارتباط بین سطح ویتامین دی با پارامترهای سلامت روان در بیماران مصرف کننده متادون" مطرح و مقرر گردید جهت کارشناسی ارسال گردد.

جلسه شورا در تاریخ17 /3 99 با حضور اعضای شورا برگزار گردید در این جلسه در مورد روند طولانی چاپ مقالات دستیاران و پیگیری آنها صحبت شد  و مسائلی از قبیل سابمیت مقالات ، پاسخ به سوالات و پیشنهادات داوران و در صورت نیاز تحلیل دوباره  نتایج مطرح گردید که همه این مسائل به دلیل دردسترس نبودن دستیاران مربوطه روند چاپ مقالات را با مشکل روبرو می سازد.

جلسه شورا مورخ 24/3/99 برگزار شد . در این جلسه طرح تحقیقاتی بررسی علائم و تظاهرات چشمی در بیماران مبتلا به کرونا ویروس مطرح و مورد تایید قرار گرفت و کارشناسان آن مشخص شدند . مقرر گردید دستیاران قبل از فارغ التحصیل شدن  حداقل برای اکسپت مقاله اقدام نمایند.

 جلسه شورا مورخ 30/4/99 برگزار شد.  و طرح تحقیقاتی و پروپوزال پایان نامه دستیاری با عنوان  اثربخشی تزریق کتامین بر افسردگی مقاوم به درمان  مطرح و کارشناسان آن مشخص شدند .

جلسه شورا مورخ 7/5/99 برگزار شد .در این جلسه پیرو نامه شماره 1139/1/5/29/پ مورخ 29/4/99 در خصوص تهیه و تدوین اولویتهای پژوهشی دانشگاه  بحث و گفتگو انجام شد و نهایتا 5 اولویت پژوهشی واحد مشخص گردید .همچنین طرح تحقیقاتی و پروپوزال پایان نامه دستیاری روانپزشکی با عنوان مقایسه Substantial nigra در بیماران ADHD در مقایسه با گروه سالم   مطرح شد . مقرر گردید اولویتهای پژوهشی واحد برای تهیه وتدوین اولویتهای پژوهشی دانشگاه به معاونت تحقیقات و فناوری ارسال گردد.

جلسات شورا در سال 1398

 جلسه شورای پژوهش مورخ 18/1/98  با تصویب یک طرح تحقیقاتی برگزار شد .

 جلسه شورا مورخ 20/1/98 برگزار شد و با تصویب یک طرح و دو مصوبه تحت عنوان قرارداد با کارشناس زبان لاتین و تصویب پروپوزالهای پایان نامه در جلسه گروه پایان یافت .

 جلسه شورا مورخ  2/2/98  با تصویب طرح تاثیر کوئتاپین بر ولع مصرف و سندروم محرومیت در مصرف کنندگان شیشه برگزار شد و مقرر گردید طرح تحقیقیاتی تاثیر موسیقی درمانی بر علائم مثبت ومنفی بیماران اسکیزوفرنیا جهت کارشناسی علمی و متدلوژی ارسال گردد.

جلسه شورای پژوهش مورخ 18/3/ 98   برگزار شد و مقرر گردید دو طرح تحقیقاتی1- تبیین تجارب نوجوانان از خودزنی 2- تهیه نانواسفنج های دریایی مغناطیسی جهت حذف سم های کشاورزی و رنگهای آلی در آب . جهت کارشناسی علمی ارسال گردد.

جلسه شورای پژوهش مورخ 12/4 98 برگزار گردید مقرر شد طرحهای  تحقیقاتی   تحت عناوین" تحویل هدفمند  و آزاد سازی کنترل شده کورکومین بارگذاری شده در نانو حامل ZnFe2 O4 @ L- cysteine- N/RGOبا محرک  دوتایی اولتراساوند و PHدر سلولهای سرطانی" و"توسعه حسگر الکتروشیمیایی اصلاح شده بر پایه نانو هیبریدهای مولیبدات/وانادات برای اندازه گیری دوپامین"  جهت کارشناسی ارسال گردد.

جلسه شورا ی پژوهش مورخ 5/5/98 برگزار شد مصوب گردید  نامه تصویب  طرح  تحقیقاتیتوسعه حسگر الکتروشیمیایی اصلاح شده بر پایه نانو هیبریدهای مولیبدات/وانادات برای اندازه گیری دوپامین" و    همچنین طرح  تحقیقاتی   " تحویل هدفمند  و آزاد سازی کنترل شده کورکومین بارگذاری شده در نانو حامل ZnFe2 O4 @ L- cysteine- N/RGOبا محرک  دوتایی اولتراساوند و PHدر سلولهای سرطانی " جهت اخذ کد اخلاق به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال گردد   .

جلسه شورا ی پژوهش مورخ 10/5/98 برگزار شد. مقرر گردید  دو  طرح تحقیقاتی" با عنوان مقایسه اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیکی و درمان شناختی رفتاری در عملکردهای شناختی و اجرایی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر"  و  طرح تحقیقاتی" بررسی و مقایسه عملکردهای شناختی  واجرایی در بیماران اسکیزوفرنیا و دوقطبی در وضعیت نگهدارنده " جهت  کارشناسی    ارسال گردد.

جلسه شورای پژوهش مورخ 26/6/98 با حضور اعضا برگزار شد و با تصویب دو طرح تحقیقاتی و پروپوزال پایان نامه با عنوان  تاثیر موسیقی درمانی بر علائم مثبت ومنفی و عملکرد بیماران اسکیزوفرنیا و  طرح تحقیقاتی  تاثیر لاموتریژین بر علائم منفی بیماران  اسکیزوفرنیا پایان یافت.

-         جلسه شورای پژوهش مورخ 30/7/98  برگزار شد.  در این جلسه سه پایان نامه با عناوین "بررسی اثر مکمل خوراکی ویتامین Dدر بهبود بیماران رینوسینوزیت مزمن با پولیپ بینی و کمبود ویتامین D"و "بررسی اثر تزریق اینتراتیمپانیک لیدوکائین بر وزوز گوش     "و "بررسی اثرتزریق اینتراتیمپانیک  دگزامتازون بر سرگیجه خوش خیم وضعیتی پایدار"  مورد تایید و تصویب قرار گرفتند .       

جلسه شورا در تاریخ 28/8 98 در واحد برگزار گردید و مصوب شد پروپوزال طرح تحقیقاتی با عنوان " تبییین تجارب خودزنی در نوجوانان شهر کاشان جهت اخذ مجوز کمیته اخلاق به دانشکده پزشکی ارسال گردد.

جلسه شورا در تاریخ 14/9/98 جهت مطرح کردن سه پروژه تحقیقاتی دوره دستیاری روانپزشکی با عناوین "کارایی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برنوجوانان 13 تا 18 ساله مبتلا به اختلال بازیهای اینترنتی توام با اختلال نقص توجه و بیش فعالی"  "  تاثیر اگوملاتین و سرترالین در بهبود فاز افسردگی بیماران دوقطبی و " مقایسه اثر آگوملاتین با سرترالین در درمان بیماران مبتلا با افسردگی اساسی  " برگزار شد و مقرر گردید که سه طرحهای مطرح شده جهت داوری برای کارشناسان ارسال گردد.

جلسه شورا مورخ 3/10/98 برگزار شد .در این جلسه سه طرح پژوهشی  با عناوین " بررسی رفتارهای پرخطر و سلامت روان دانشجویان "، " اتر مکمل یاری سلنیوم بر کواد مارکر" ،" شیوع کیفیت خواب و عادات خواب کودکان مبتلا به ADHD همبود با اختلالات رفتار ی و هیجانی" مطرح گردیدند و مقرر گردید جهت کارشناسی علمی و متدلوژی ارسال شوند همچنین د مقرر گردید تا مشکلات سازمانی و بالینی بیمارستان متینی و کارگرنژاد جهت اولویت بندی مسائل پژوهشی مورد بازبینی قرار گیرد . 

جلسه شورا مورخ 27/11/98 برگزار شد در این جلسه مشکلات بالینی وسازمانی بخشهای مختلف بیمارستان  کار گر نژاد و متینی مورد بازبینی  سالیانه قرار گرفت تا در صورت وجود مشکلات جدید  در فهرست اولویتهای پژوهشی قرار گیردومقرر گردید اولویتهای پژوهشی بیمارستان جهت استفاده دانشجویان و دستیاران  در سایت واحد تحقیقات بالینی قرار گیرد.

جلسات شورا در سال 1397

جلسه شورای پژوهش  مورخ 28/1/97 برگزارشد

جلسه شورای پژوهشی 18/2/97 برگزار شد

جلسه شورای پژوهش  مورخ 29/3/97 برگزار گردید در این جلسه در مورد انجام طرح تحقیقاتی Home visit و طرح Behavioral activation بحث و تصمیم گیری شد .

جلسه شورای پژوهش   مورخ 26/4/97 با تصویب یک  طرح تحقیقاتی به پایان رسید

جلسه شورای پژوهش مورخ  2/5/97 برگزار شد یک طرح تحقیقاتی مصوب گردید .

جلسه شورای پژوهش در تاریخ 23/5/97 برگزار شد در این جلسه یک طرح تحقیقاتی تصویب شد .

جلسه شورای پژوهش 6/6/97 برگزار گردید

جلسه شورای پژوهش مورخ 3/7/97 با حضور اعضای برگزار گردید و با تصویب یک طرح تحقیقاتی به پایان رسید .

جلسه مورخ 10/7/97 با حضور اعضا جهت بررسی یک مورد درخواست ترجمه کتاب آغاز گردید در این جلسه با درخواست  ترجمه کتاب موافقت شد.

جلسه شورای پژوهش در تاریخ 7/8/97  برگزار شد .

 جلسه شورای پژوهشی مورخ 13/9/97 برگزارشد . در این جلسه مقرر گردیددستیاران روانپزشکی حتما قبل از دفاع از پایان نامه خود یک جلسه پیش دفاع با حضور اساتید راهنما و مشاور  جهت رفع ایرادات و ارتقاء سطح مقالات  داشته باشند  .

جلسه شورای پزوهش مورخ 27/9/97 برگزارشد در این جلسه در مورد بررسی روند شناسایی مشکلات بالینی بیمارستان تبادل نظر شد و مقررگردید کلیه واحدهای بیمارستان مشکلات بالینی و سازمانی خود را به واحد تحویل نمایند .

جلسه شورا در تاریخ 18 /10/97 برگزار شدو با تعیین کارشناسان دو طرح به پایان رسید .

جلسه شورای پژوهش مورخ 25/10/97 با هدف تعیین اولویتهای پژوهشی برگزار شد .

جلسه شورای پژوهشی مورخ 2/11/97 با طرح 3 پروژه تحقیقاتی برگزار شد

جلسه شورای پژوهشی  مورخ 16/11/97 برگزار شد در این جلسه یک طرح تحقیقاتی مصوب و دوطرح دیگر مطرح گردیدند.

جلسات شورا در سال 1396

در تاریخ29/1/96 جلسه شورای پژوهشی در واحد تحقیقات بالینی بیمارستان برگزار گردید.در این جلسه برخی مشکلات بالینی وسازمانی بیمارستان مطرح گردید والویت پژوهش بر اساس کاربردی بودن موضوعات مطرح شده قرار گرفت و4مصوبه در برداشت.

12/2/96جلسه شورای پژوهشی برگزار گردید در این جلسه یک طرح تحقیقاتی ویک پایان نامه مطرح گردید وکارشناسان آن تعیین شدند.همچنین در این جلسه لیست کارگاههای پژوهشی مورد نیاز مشخصص گردیدند وقرارشد مجوز  برگزاری آنها از معاونت پژوهش دانشگاه اخذ گردد.

جلسه شورای پژوهش مورخ 28/4/96 برگزار شد

جلسه شورای پژوهشی به اتفاق اعضای شورا در تاریخ 3/5/96 تشکیل شد و با تصویب یک طرح تحقیقاتی ویک  پروپوزال پایان نامه دانشجویی  خاتمه یافت .

جلسه شورای پژوهشی مورخ 1/6/96 برگزار گردیدومقررشد کارگاه آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی و کارگاه دو روزه آمار و روش تحقیق در مهر و آبان 96 برگزار گردد.

جلسه شورای پژوهش 25 /7 96 برگزار گردید .

جلسه شورای پژوهش مورخ 28/9/96  برگزار گردید .

جلسه شورای پژوهش مورخ 27/10/96 برگزار شد

جلسه شورای پژوهش مورخ 7/11/96 برگزار گردید.

جلسه شورای پژوهشی  مورخ 24/12/96 با حضور اعضا برگزار شد در این جلسه یک طرح تحقیقاتی به تصویب رسید.

جلسات شورا در سال 1395

جلسه مورخ 12/10/95 در محل معاونت پژوهشی در خصوص اعلام موافقت وزارت تحقیقات و فناوری کشور جهت راه اندازی واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان کارگرنژاد ومتینی برگزارگردید.ومقرر گردید برای راه اندازی واحد و تعیین اعضای شورای پژوهشی هرچه زودتر اقدام گردد.

در تاریخ 19/10/95 در محل واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان کارگرنژاد با شرکت اعضای هیئت علمی بیمارستان کارگرنژاد ومتینی جلسه ای جهت تعیین اعضای شورای پژوهشی بیمارستان برگزار شد .در این جلسه اعضای شورا و مشاوران واحد تعیین گردیدند وجناب آقای دکتر افشین احمدوند به عنوان  سرپرست واحد توسعه تحقیقات بالینی  تعیین گردید .

مقرر گردید برای تمامی اعضای شورا و مشاوران واحد وسرپرست آن از طرف معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان ابلاغ صادر گردد.

26/11/95 به اتفاق اعضای شورای پژوهشی جلسه ای جهت تدوین  برنامه ارتقا خدمات  پژوهشی واحد برگزار شد و مقرر گردید که واحد توسعه تحققات بالینی بیمارستان سالانه حداقل 3 طرح پژوهشی را مصوب و اجرا نماید و روند تسهیل پژوهش و ایجاد و آمادگی علمی دانشجویان پزشکی و دستیاران و اعضای هیئت علمی را فراهم نماید .

24/12/95جلسه ی شورای پژوهشی به منظور تدوین برنامه ارتقا مقالات پژوهشی وتعیین اولویت های پژوهشی در بیمارستان انجام شد.

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر