به سایت بیمارستان کارگرنژاد خوش آمدید

4:56:24 PM 1397 / 07 / 25
 

دستاوردهای واحد

 

عناوین طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه های مصوب و درحال اجرا

شیوع اختلالات جنسی در مردان در 6 ماهه اول پس از انفارکتوس قلبی در بیمارستان قلب افشار شهر یزد

بررسی ارتباط سلامت معنوی و سازگاری با سرطان در سینه زنان مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله یثربی کاشان

طرح تحقیقاتی بررسی ارتباط تنوعات ژنتیکی موجود در مسیراسترس اکسداتیو  با پیرگوشی

طرح تحقیقاتی  و عنوان پایان نامه تاثیر ترکیبی سرترالین  و اریپیپرازول در نوجوانان مبتلا به اختلال وسواس

طرح تحقیقاتی اثر لیدوکائین بر درد پس از جراحی تانسیلکتومی

طرح تحقیقاتی و عنوان پایان نامه  بررسی  سطح سرمی اینترلوکین 36 و 38 در بیماران مبتلا به اختلال وسواس

طرح تحقیقاتی پیش بینی خود مراقبتی و کیفیت زندگی بیمارانقلبی براساس ادارک از بیماری و حمایت اجتماعی ادراک شده و منبع کنترل سلامت

طرح تحقیقاتی بررسی سطح رضایت بیماران از ارائه خدمت  درداروخانه ای شهر کاشان

طرح تحقیقاتی رابطه عملکرد مغزی و آسیب های شناختی و سطح استرس اکسیداتیو در مبتلاایان به بیماری برگر با افراد وابسته به نیکوتین و افراد سالم

طرح تحقیقاتی بررسی مقایسه اختلال اضطراب فراگیر و اختلال وسواس بر اساس تئوری حساسیت به تقویت تجدید نظر شده

طرح تحقیقاتی مقایسه عوارض جنسی سیتالوپرام و اس سیتالوپرام در بیماران مبتلا به اختلال خلقی

طرح تحقیقاتی تاثیر ممانتین بر علائم شناختی بیماران مبتلابه اسکیزوفرنیا

طرح تحقیقاتی بررسی سلامت معنوی و سلامت روان و رابطه آن با گرایش به مواد مخدر در دانشجویان شهر کاشان

 

مقالات چاپ شده

تجارب بیماران مبتلا به وسواس از هیجان ابراز شده در خانوادهPDF

تاثیر آموزش روانی  مبتنی بر پذیرش و تعهد بر هیجانارازشده خانواده بیماران مبتلا به اختلال دوقطبیPDF

PDF-Sleep quality and related factors among the nurses of the Hospital of Kashan University of Medical Sciences, Iran

PDF-Perceived emotions in patients with obsessive-compulsive disorder:Qualitative study

گزارش یک  مورد علائم پدوفیلیا در بیمار مبتلا به اختلال دوقطبی

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر