نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

2:02:24 PM 1399 / 05 / 16
 

دستاوردهای واحد

 

عناوین طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه های مصوب و درحال اجرا

-         پایان نامه بررسی اثر مکمل یاری ویتامین D در بیماران با پولیپ عود کرده و بدون عود پس از جراحی

-         پایان نامه بررسی اثر مکمل یاری ویتامین D در بهبود بیماران رینوسینوزیت با پولیپ بینی و کمبود ویتامین D

-         پایان  نامه  تاثیر لاموتریژین بر علائم منفی اسکیزوفرنیای مقاوم به درمان

-         پایان نامه تاثیر توام اریپیپرازول و سرترالین بر وسواس مقاوم به درمان نوجوانان

-         پایان نامه تاثیر موسیقی درمانی بر عملکرد و علائم مثبت ومنفی بیماران اسکیزوفرنیا

-         پایان نامه تاثیر ممانتین بر علائم منفی بیماران اسکیزوفرنیا 

شیوع اختلالات جنسی در مردان در 6 ماهه اول پس از انفارکتوس قلبی در بیمارستان قلب افشار شهر یزد

بررسی ارتباط سلامت معنوی و سازگاری با سرطان در سینه زنان مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله یثربی کاشان

طرح تحقیقاتی بررسی ارتباط تنوعات ژنتیکی موجود در مسیراسترس اکسداتیو  با پیرگوشی

طرح تحقیقاتی  و عنوان پایان نامه تاثیر ترکیبی سرترالین  و اریپیپرازول در نوجوانان مبتلا به اختلال وسواس

طرح تحقیقاتی اثر لیدوکائین بر درد پس از جراحی تانسیلکتومی

طرح تحقیقاتی و عنوان پایان نامه  بررسی  سطح سرمی اینترلوکین 36 و 38 در بیماران مبتلا به اختلال وسواس

طرح تحقیقاتی پیش بینی خود مراقبتی و کیفیت زندگی بیمارانقلبی براساس ادارک از بیماری و حمایت اجتماعی ادراک شده و منبع کنترل سلامت

طرح تحقیقاتی بررسی سطح رضایت بیماران از ارائه خدمت  درداروخانه ای شهر کاشان

طرح تحقیقاتی رابطه عملکرد مغزی و آسیب های شناختی و سطح استرس اکسیداتیو در مبتلاایان به بیماری برگر با افراد وابسته به نیکوتین و افراد سالم

طرح تحقیقاتی بررسی مقایسه اختلال اضطراب فراگیر و اختلال وسواس بر اساس تئوری حساسیت به تقویت تجدید نظر شده

طرح تحقیقاتی مقایسه عوارض جنسی سیتالوپرام و اس سیتالوپرام در بیماران مبتلا به اختلال خلقی

طرح تحقیقاتی تاثیر ممانتین بر علائم شناختی بیماران مبتلابه اسکیزوفرنیا

طرح تحقیقاتی بررسی سلامت معنوی و سلامت روان و رابطه آن با گرایش به مواد مخدر در دانشجویان شهر کاشان

طرح تحقیقاتی شیوع مصرف مواد در دانش آموزان متوسطه دوم

طرح تحقیقاتی هنجاریابی پرسشنامه اعتیاد به بازیهای رایانه ای در کودکان 9 تا 12 سال

طرح تحقیقاتی تاثیر متادون بر میزان سطح تالیوم ادراری در افراد سوء مصرف کننده مواد اپیوئیدی

طرح تحقیقاتی اثر مکمل ویتامین D بر بهبود بیماران رینوسینوزیت مزمن با پولیپ بینی و کمبود ویتامین D

 طرح تحقیقاتی مقایسه سطح سرمی ویتامین Dدر بیماران با پولیپ بینی عود کرده و بدون عود پس از جراحی

طرح تحقیقاتی اثر مکمل یاری ویتامین D بر پارامترهای سلامت روان ، بیومارکرهای استرس اکسیداتیو و التهابی در افراد سیگاری .

طرح تحقیقاتی تاثیر کروسین بر عملکردها ی شناختی ، ولع مصرف و علائم ترک  در بیماران اپیوئیدی تحت درمان با متادون

طرح تحقیقاتی اثر مکمل یاری کورکومینوئید بر نشانه های بالینی و پروفایل های متابولیکی در بیماران تحت درمان با متادون

طرح تحقیقاتی واکنش پذیری هیجانی و حساسیت اضطرابی در افراد با اتضطراب سلامت و افراد عادی

طرح تحقیقاتی اثر لاموتریژین بر علائم منفی بیماران اسکیزوفرنیا

پایان نامه  مقایسه احساس شایستگی در مادران کودکان ADHD و عادی

پایان  نامه  مقایسه شفقت به خود در مادران کودکان ADHD و عادی

پایان نامه مقایسه تحمل پریشانی و چشم انداز زمان در مادران کودکان ADHD و عادی

 پایان نامه مقایسه خود کارآمدی و پریشانی در مادران ADHD و عادی

 

مقالات چاپ شده در سال 98

 

Exploring the Effects of Vitamin D Supplementation onCognitive Functions and Mental Health Status in SubjectsUnder Methadone Maintenance Treatment. PDF

Clinical and metabolic responses to crocin in patients undermethadone maintenance treatment: A randomized clinical trial.PDF

Types of Poisoning in a Tertiary Care Hospital in Center of Iran (2014 to 2017).PDF

The effect of cognitive reappraisal strategy on cognitive functions in disgust induction situationamong under medication obsessive-compulsive patients.PDF

N-acetylcysteine in addiction management: current knowledge and future perspectives.PDF

 The Effects of Curcumin on Weight Loss Among Patients With Metabolic Syndrome and Related Disorders: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials.PDF

A narrative review of thallium toxicity; preventiveMeasures. PDF

 

 

مقالات  چاپ شده در سال 97

 

The Effectiveness of Gemfibrozil on Nicotine Dependence, SmokingCessation, and its Symptom Among Smokers: A Randomized,Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial. PDF

A case report of pedophilia symptoms in a patient with bipolar disorde .PDF

Mental health and cognitive function responses to quetiapine in patients with methamphetamine abuse under methadone maintenance treatment.PDF

Efficacy of Mindfulness-based Stress Reduction in Hemodialysis Patients with Anxiety and Depression: a randomized, double-blind, parallel-group trial.PDF

Vitamin D in neurological and neurodegenerative patients: Current knowledge and future perspectives.PDF

The impact of dialectical behavior therapy on emotion regulation and distress tolerance in patients under methadone therapy. PDF

بررسی وضعیت میزان رضایتمندی از خدمات ارائه شده در داروخانه های شهر کاشان PDF

مقالات چاپ شده سال 96

تجارب بیماران مبتلا به وسواس از هیجان ابراز شده در خانواده-PDFمقاله

تاثیر آموزش روانی  مبتنی بر پذیرش و تعهد بر هیجانارازشده خانواده بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی-PDFمقاله

PDF-Sleep quality and related factors among the nurses of the Hospital of Kashan University of Medical Sciences, Iran

PDF-Preliminary test of group acceptance and commitment therapy on obsessive-compulsive disorder for patients on optimal dose of selective serotonin reuptake inhibitors

PDF-The Effectiveness of Bupropion in the Methamphetamines' Dependence Treatment: Randomized Double Blind Placebo Controlled Trial [Received-**/**/****, Accepted-**

-Effect of Vitamin D Supplementation on Depression in Elderly Patients: A Randomized Clinical TrialPDF

PDF-Effects of Mindful Parenting Training on Clinical Symptoms in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Parenting Stress: Randomized Controlled Trial

PDF-Mothers mental health of children with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD)

PDF-The Effects of Acceptance and Commitment Therapy on Man Smokers’ Comorbid Depression and Anxiety Symptoms and Smoking Cessation: A Randomized Controlled Trial

PDF-The Efficacy of Aripiprazole versus Risperidone as Augmentation Therapy in the Treatment of the Resistant Obsessive-Compulsive Disorder: A Double-Blind, Randomized Clinical Trial

PDF-The effects of combined sertraline and aspirin therapy on depression severity among patients with major depressive disorder: A randomized clinical trial

PDF-Morphology of the corpus callosum and schizophrenia: A case-control study in Kashan, Iran

PDF-Effect of melatonin in reducing second-generation antipsychotic metabolic effects: A double blind controlled clinical trial

PDF-Acid Folic Supplementation in Major Depressive Disorder Treatment: A Double-Blind Randomized Clinical Trial

PDF-Therapeutic effect of adjunctive N-acetyl cysteine (NAC) on symptoms of chronic schizophrenia: A double-blind, randomized clinical trial

PDF-Perceived emotions in patients with obsessive-compulsive disorder:Qualitative study

گزارش یک  مورد علائم پدوفیلیا در بیمار مبتلا به اختلال دوقطبی-PDF

- Efficacy of Mindfulness-based Stress Reduction in Hemodialysis Patients with Anxiety and Depression: a randomized, double-blind, parallel-group trial

- Vitamin D in neurological and neurodegenerative patients: Current knowledge and future perspectives.

- The Effectiveness of Gemfibrozil on Nicotine Dependence, SmokingCessation, and its Symptom Among Smokers: A Randomized,Double-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial.

- A case report of pedophilia symptoms in a patient with bipolar disorder

- Exploring the Effects of Vitamin D Supplementation onCognitive Functions and Mental Health Status in SubjectsUnder Methadone MaintenanceTreatment

- Mental health and cognitive function responses to quetiapine in patients

with methamphetamine abuse under methadone maintenance treatment

- The impact of dialectical behavior therapy on emotion regulation anddistress tolerance in patients under methadone therapy.

- The Effects of Curcumin on Weight Loss Among Patients With Metabolic Syndrome and Related Disorders: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر