نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

12:42:23 PM 1397 / 09 / 21
 

دستاوردهای واحد

 

عناوین طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه های مصوب و درحال اجرا

شیوع اختلالات جنسی در مردان در 6 ماهه اول پس از انفارکتوس قلبی در بیمارستان قلب افشار شهر یزد

بررسی ارتباط سلامت معنوی و سازگاری با سرطان در سینه زنان مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله یثربی کاشان

طرح تحقیقاتی بررسی ارتباط تنوعات ژنتیکی موجود در مسیراسترس اکسداتیو  با پیرگوشی

طرح تحقیقاتی  و عنوان پایان نامه تاثیر ترکیبی سرترالین  و اریپیپرازول در نوجوانان مبتلا به اختلال وسواس

طرح تحقیقاتی اثر لیدوکائین بر درد پس از جراحی تانسیلکتومی

طرح تحقیقاتی و عنوان پایان نامه  بررسی  سطح سرمی اینترلوکین 36 و 38 در بیماران مبتلا به اختلال وسواس

طرح تحقیقاتی پیش بینی خود مراقبتی و کیفیت زندگی بیمارانقلبی براساس ادارک از بیماری و حمایت اجتماعی ادراک شده و منبع کنترل سلامت

طرح تحقیقاتی بررسی سطح رضایت بیماران از ارائه خدمت  درداروخانه ای شهر کاشان

طرح تحقیقاتی رابطه عملکرد مغزی و آسیب های شناختی و سطح استرس اکسیداتیو در مبتلاایان به بیماری برگر با افراد وابسته به نیکوتین و افراد سالم

طرح تحقیقاتی بررسی مقایسه اختلال اضطراب فراگیر و اختلال وسواس بر اساس تئوری حساسیت به تقویت تجدید نظر شده

طرح تحقیقاتی مقایسه عوارض جنسی سیتالوپرام و اس سیتالوپرام در بیماران مبتلا به اختلال خلقی

طرح تحقیقاتی تاثیر ممانتین بر علائم شناختی بیماران مبتلابه اسکیزوفرنیا

طرح تحقیقاتی بررسی سلامت معنوی و سلامت روان و رابطه آن با گرایش به مواد مخدر در دانشجویان شهر کاشان

 

مقالات چاپ شده

تجارب بیماران مبتلا به وسواس از هیجان ابراز شده در خانواده-PDFمقاله

تاثیر آموزش روانی  مبتنی بر پذیرش و تعهد بر هیجانارازشده خانواده بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی-PDFمقاله

PDF-Sleep quality and related factors among the nurses of the Hospital of Kashan University of Medical Sciences, Iran

 

PDF-Preliminary test of group acceptance and commitment therapy on obsessive-compulsive disorder for patients on optimal dose of selective serotonin reuptake inhibitors

PDF-The Effectiveness of Bupropion in the Methamphetamines' Dependence Treatment: Randomized Double Blind Placebo Controlled Trial [Received-**/**/****, Accepted-**

-Effect of Vitamin D Supplementation on Depression in Elderly Patients: A Randomized Clinical TrialPDF

PDF-Effects of Mindful Parenting Training on Clinical Symptoms in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Parenting Stress: Randomized Controlled Trial

PDF-Mothers mental health of children with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD)

PDF-The Effects of Acceptance and Commitment Therapy on Man Smokers’ Comorbid Depression and Anxiety Symptoms and Smoking Cessation: A Randomized Controlled Trial

PDF-The Efficacy of Aripiprazole versus Risperidone as Augmentation Therapy in the Treatment of the Resistant Obsessive-Compulsive Disorder: A Double-Blind, Randomized Clinical Trial

 

PDF-The effects of combined sertraline and aspirin therapy on depression severity among patients with major depressive disorder: A randomized clinical trial

PDF-Morphology of the corpus callosum and schizophrenia: A case-control study in Kashan, Iran

PDF-Effect of melatonin in reducing second-generation antipsychotic metabolic effects: A double blind controlled clinical trial

PDF-Acid Folic Supplementation in Major Depressive Disorder Treatment: A Double-Blind Randomized Clinical Trial

PDF-Therapeutic effect of adjunctive N-acetyl cysteine (NAC) on symptoms of chronic schizophrenia: A double-blind, randomized clinical trial

PDF-Perceived emotions in patients with obsessive-compulsive disorder:Qualitative study

گزارش یک  مورد علائم پدوفیلیا در بیمار مبتلا به اختلال دوقطبی-PDF

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر