نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

10:16:43 AM 1400 / 05 / 13
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر