نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

6:25:52 PM 1397 / 12 / 28
 

آدرس : کاشان ، بیمارستان روانپزشکی کارگر نژاد ، واحد توسعه تحقیقات بالینی

تلفن :031-55549111-داخلی 127

پست الکترونیکی واحد :crdu.kaums@gmail.com

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر