نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

2:31:38 PM 1399 / 05 / 16
 

آدرس : کاشان ، بیمارستان روانپزشکی کارگر نژاد ، واحد توسعه تحقیقات بالینی

تلفن :031-55549111-داخلی 127

پست الکترونیکی واحد :crdu.kaums@gmail.com

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر