نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

10:20:28 PM 1401 / 12 / 29
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر