نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

1:05:44 AM 1401 / 07 / 14
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر