نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

2:27:35 PM 1399 / 05 / 16
 
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر