نیاز و حاجت خود را به کسی اظهار مکن، مگر به یکی از سه نفر: یا دیندار، یا جوانمرد، یا با شرافت .امام حسین(ع)

5:08:35 AM 1402 / 01 / 03
 

بخش اطفال

مسئول واحد:محبوبه جوبی

مدرک تحصیلی :کارشناس پرستاری

اسامی یرسنل بخش اطفال

اکرم سادات فصل الهی

زهرا ملایی

سعید سلمانی زاده

مهدی عظیمی

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر